Klachten

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je het ergens niet mee eens bent of niet tevreden bent. Dit kan je altijd met mij bespreekbaar maken. Mocht het zo zijn dat we hier samen niet uitkomen of je wil op een andere manier een klacht indienen, hier onder staan de links naar de websites van het Klachtenportaal Zorg. 
De klachtenprocedure ziet er als volgt uit:

 
Na het indienen van een klacht wordt de procedure gestart. De procedure ziet er als volgt uit: 

 1. Je dient uw klacht in, dit kan per mail, via het contactformulier op de website of mondeling.
 2. Wij onderzoeken je klacht en zoeken samen met u naar een oplossing.
 3. Als wij er samen niet uitkomen, kun je je klacht richten aan Klachtenportaal Zorg.
 4. Eerste beoordeling klacht door Klachtenportaal Zorg.
 5. De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen.
 6. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht.
 7. Binnen vijf werkdagen neemt Klachtenportaal Zorg per e-mail of telefonisch contact op met jou.
 8. Afhankelijk van de complexiteit kiest het Klachtenportaal Zorg voor bemiddeling of directe voordracht aan de klachtencommissie.
 9. Indien je wenst dat de klacht voorgedragen wordt aan de klachtencommissie, wordt dat verzoek ingewilligd.
 10. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt hij/zij de mogelijkheid verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing.
 11. De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener.
 12. Als de indiener van de klacht tevreden is met het resultaat, is de klacht afgehandeld.
 13. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht, komt het tot een zitting bij de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg.
 14. De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/ of schadevergoeding.
 15. De klacht is afgehandeld.

Duur klachtenafhandeling 
Binnen vier maanden moet de klacht zijn afgehandeld. 
De klacht wordt van het begin tot eind gerapporteerd.