Privacybeleid

 


Privacy beleid 

Als cliënt heb je een aantal rechten als je zorg ontvangt, bijvoorbeeld het recht op informatie. Zorgverleners moeten zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens. Dit is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wpb geeft algemene regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Extra zorgvuldigheid vraagt de wet bij de omgang met bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens en strafrechtelijke gegevens. 

 

Alle gegevens van de cliënt worden op een veilige manier bewaard. Dat wil zeggen dat deze goed beveiligd worden. Wanneer er een lek ontstaat wordt dit gemeld. Beveiliging van persoonsgegevens is van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
 Persoonsgegevens worden alleen bewaard in het clientdossiersysteem genaamd Zilliz.
 Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord in het cliëntdossier Zilliz. Mailverkeer is via de beveiligde mail van Zivver, ook dit is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord en wordt versleuteld verstuurd. Gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden, uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer er informatie met derden uitgewisseld dient te worden, geeft de client hiervoor schriftelijk toestemming middels het formulier:Toestemmingsverklaring. Hier kan worden aangegeven met wie informatie uitgewisseld mag worden. Deze toestemming kan natuurlijk altijd ingetrokken of gewijzigd worden. 

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
 Naam, adres en woonplaats gegevens.
 Functie, bij welke organisatie / afdeling.
 Geslacht, geboortedatum en –plaats.
 Contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.
 Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt ten behoeve van de begeleiding
 
 Persoonsgegevens zullen geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld worden. Alle gegevens zullen dan ook zeer zorgvuldig behandeld worden.
 
 De persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:
 Ter uitvoering van de (zorg-)overeenkomst. 
 Met andere woorden, om een relatie met u aan te gaan en te onderhouden, om contact met u op te nemen en om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen.
 Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen
 Het afhandelen van uw betaling.
 Het verzenden van eventuele documentatie.
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de begeleiding uit te kunnen voeren.
 
 Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.
 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 De gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze termijn.
 Indien de overeengekomen of wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen een half jaar uit de bestanden verwijderd en vernietigd.
 
 

Informatie aan de cliënt 

De medewerker moet de cliënt laten weten dat er gegevens over hem worden vastgelegd en om welk type gegevens het gaat. Daarnaast moet de cliënt gewezen worden op zijn rechten: inzage, correctie en vernietiging. 

 

Vernietigingsrecht 

Een cliënt heeft het recht om te verzoeken tot de vernietiging van (een deel van) zijn dossier. Maakt de cliënt gebruik van dit recht, dan wordt (een deel van) het dossier binnen drie maanden na het verzoek vernietigd. Vernietiging vindt alleen plaats wanneer de plaatsing reeds 2 jaar ten einde is. 

 

Inzagerecht 

De cliënt heeft recht op inzage in zijn dossier. Inzage kan in het algemeen worden geweigerd voor zover de privacy van een derde wordt geschaad en dit privacybelang ‘zwaarwegend’ is. 

 

Afschrift 

Het recht op inzage betekent dat de cliënt ook recht heeft op een kopie van (delen uit) het dossier. Voor het verstrekken van een kopie mag een redelijke vergoeding worden gevraagd. 

 

Geheimhoudingsplicht 

Uitgangspunt van de geheimhoudingsplicht van de zorgverlener is dat de zorgverlener geen informatie geeft over de cliënt zonder zijn uitdrukkelijke toestemming.